Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

ProPress B.V.
Utrechtseweg 149
6871 DS Renkum
KvK NR 09078529
BTW NR NL8042.35.867B.01

Hierna te noemen opdrachtnemer.

  1. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
  2. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
  3. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
  4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
    5. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte
1. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van 30 dagen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer
Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen zowel tastbaar als niet tastbaar en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten
1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 7. Prijzen
1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

2. Tussentijdse wijzigingen in de prijzen van software en andere materialen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
3. De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Opschorting en intrekken
1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en kostenposten al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie
1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen 7 dagen na oplevering.
3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen 7 dagen na oplevering gespecificeerd gemeld te worden aan opdrachtnemer.
4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 7 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer gespecificeerd worden gemeld.
5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door aangeleverd materiaal die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 12. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na verzending van de nota.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder inbegrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, incassobureau en deurwaarde (n).
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 115.
5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 13. Ontbinding
Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

–      in staat van faillissement geraakt
–      surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
–      zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
–    bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

Contact 

Bel ons

+317(0)317763999

Mail ons

info@propress.nl

adres

Utrechtseweg 149
6871 DS Renkum
Gelderland NL

Kom in contact

5 + 12 =